ژان پل سارتر

هیچ چیز ساده تر از قلب نمی شكند.
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook