ژان پل سارتر

 همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!