تولستوی

. "بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: "همه اين جورند