سقراط  

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد. 
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook