فیثاغورث

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.