جواهر لعل نهرو

نیروی فكر، آدمیزاد را از حیوانات متمایز ساخت. همین نیرو آنان را از نیرومندترین و بزرگترین حیوانات وحشی هم نیرومندتر ساخت. 
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook